Közlemények kategória bejegyzései

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Dalmand Község Önkormányzata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hirdet

felsőoktatási hallgatók számára a  2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére, illetve a

felsőoktatási tanulmányokat 2019-ben kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

FIGYELEM!

A pályázatot 2018. november 6-ig elektronikus úton kell rögziteni a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon, majd papiralapon 2018. november 9-ig -a szükséges mellékletekkel együtt- a Községházára (7211 Dalmand, Hősök tere 5.)  kell benyújtani.

 

A pályázat szövege a jelenleg is felsőoktatásban tanuló hallgatók számára:  Dalmand_palyazati_kiiras_a_2019

A pályázat szövege a felsőoktatási tanulmányokat 2019-ben kezdő tanulók számára:  Dalmand_palyazati_kiiras_b_2019

 

Kocsola Község Önkormányzata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hirdet

felsőoktatási hallgatók számára a  2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére, illetve a

felsőoktatási tanulmányokat 2019-ben kezdeni kívánó fiatalok számára.

FIGYELEM!

A pályázatot 2018. november 6-ig elektronikus úton kell rögziteni a https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon, majd papiralapon 2018. november 9-ig -a szükséges mellékletekkel együtt- a Községházára (7212 Kocsola, Kossuth utca 59.)  kell benyújtani.

A pályázat szövege a jelenleg is felsőoktatásban tanuló hallgatók számára: Kocsola_palyazati_kiiras_a_2019

A pályázat szövege a felsőoktatási tanulmányokat 2019-ben kezdő tanulók számára:  Kocsola_palyazati_kiiras_b_2019

 

Várjuk a hallgatók pályázatait!

 

 

 

Kocsola Települési Arculati Kézikönyve

Kocsola község Települési Arculati Kézikönyv egyeztetési folyamatának megindítása.

 Tisztelt Partnerek!

 Kocsola Község Önkormányzat Képviselő- testületének  a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017 (VIII.3.)  önkormányzati rendelete az alábbi szabályozást tartalmazza:

 „1. A rendelet hatálya

 1. § E rendelet hatálya Kocsola község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.                                                                                                                                                               Az egyeztetésben résztvevők köre
 1. § Kocsola község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:
 2. a) Kocsola község lakossága és Kocsolán ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,
 3. b) Kocsola község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
 4. c) Kocsola községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 A tájékoztatás módja és eszközei

 1. § (1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1. mellékletben meghatározott módon és határidővel:
 2. a) teljes körű közzététel esetén:
 3. aa) a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kocsolai Kirendeltségének hirdetőtábláján,
 4. ab) a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal www.dalmand.hu honlapján.
 5. b) részleges közzététel esetén: a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal www.dalmand.hu honlapján.

(2) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.dalmand.hu honlapon (továbbiakban: honlap) megjeleníti a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációt.

 1. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) átvehető 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak
 2. a) papír alapon a Hivatal Kocsolai Kirendeltségének címére (7212 Kocsola, Kossuth u. 59.)
 3. b) elektronikus levélben a kocsola1@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.
 4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása
 5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező
 6. a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügyiratban megőrzi;
 7. b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról, az el nem fogadott véleményeket indoklással látja el;
 8. c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró – elfogadást vagy elutasítást tartalmazó – átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatot
 9. ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;
 10. cb) feltölti a honlapra;
 11. cc) elhelyezi az ügyiratban;
 12. d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről;
 13. e) tájékoztatást küld a partnereknek.
 14. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlapra feltölti.”

Mindezek alapján kérem Önöket, hogy 2018. december hó 6. napjától 2018. december hó 28. napjáig terjedő időszakban szíveskedjenek a Kocsolai Községházán (7212 Kocsola, Kossuth utca 59. szám alatt megtalálható, illetve az itt mellékelt Települési Arculati Kézikönyvet és a jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet véleményezni. Véleményüket a mellékelt adatlapon kérjük megküldeni.

Kérem aktív közreműködésüket a Települési Arculati Kézikönyv és a rendelet megalkotásában.

 

Horváth Zoltán

polgármester

rendelet-tervezet: Kocsola_TK_rendelet

adatlap: 2. melléklet

**************************************************************

Elkészült Kocsola Település Arculati Kézikönyvének véleményeztetési tervezete.

A tervezet itt tekinthető meg:

1-22. oldal: Kocsola_TAK_v1 1-22 odal

23-42. oldal: Kocsola_TAK_v1 23-42. oldal

43-61. oldal: Kocsola_TAK_v1 43-61. oldal

62-90. oldal: Kocsola_TAK_v1 62-90. oldal

Kocsola Község Önkormányzat közbeszerzései

Kocsola Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

Kocsola Község Önkormányzat közbeszerzési szabályzata

 

Aktuális eljárások:

Közösségi Ház felújítása a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú

„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”

elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott

„Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója Kocsola községben”

pályázathoz kapcsolódó, 1775051754 azonosító számú projekt keretében:

85/2017. (XII.4.) határozat:

a Közösségi Ház fejlesztés közbeszerzési eljárásának megindításáról

 1. Kocsola Község Önkormányzat Képviselő-testülete megindítja a Közösségi Ház felújítása a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott „Településképet meghatározó épület külső rekonstrukciója Kocsola községben” pályázathoz kapcsolódó, 1775051754 azonosító számú projekt keretében elnevezésű Kbt. Harmadik Része szerinti nemzeti eljárásrendben a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, azon belül a Kbt. 115. § alkalmazásával lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást.
 2. A Képviselő-testület jóváhagyja az alábbi személyi összetételű bírálóbizottságot az eljárásban való közreműködésre:
Bírálóbizottsági tag neve Kbt. 27. § (3) bekezdés szerinti szakértelem
dr. Foki Csilla jogi
Sebrek Csaba közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
Fodorné Gyulasi Ágnes pénzügyi
Reichert Gyula közbeszerzési

Határidő:     2017. december 31. – az ajánlattételi felhívás kiküldésére

Felelős:           polgármester

 

Ajánlattételi felhívás – ajanlatteteli_felhivas

Hiteles közbeszerzési dokumentumok – doku_hiteles

Szerkeszthető közbeszerzési dokumentumok – doku_szerkesztheto

Műszaki dokumentáció – musz_doku

Letöltés visszaigazolása – visszaig_doku

 

Ajánlattételi felhívás visszavonása

AF_visszavon

Útdíj fizetése alóli mentesülés részletes szabályai

Tájékoztatás díjmentességről. A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól szóló 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján az Állami Autópálya Kezelő Zrt. lehetőséget biztosít díjmentes viszonylati jegy váltására. Díjmentes viszonylati jegy igénylésére a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvány alapján kerülhet sor, kizárólag a hatósági bizonyítványban meghatározott díjköteles útszakaszokra vonatkozóan. Az ügyintézés folyamata: 1. A 243/2013. (VI.30) Korm. rendelet 1.§ szakaszában megjelölt mezőgazdasági termelő hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet nyújt be a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez. 2. A jegyző elbírálja a kérelmet, melynek eredményeként a. amennyiben a benyújtott kérelem érdemben nem kell vizsgálnia, akkor megszünteti az eljárást, b. amennyiben a hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges adatok, igazolások nem kerülnek benyújtásra, hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, – ha az ügyfél nem teljesíti a hiánypótlást, megyszűnik az eljárást, – hiánypótlás teljesítése esetén folytatódik az eljárás c. amennyiben a kérelem elbírálására nem illetékes, akkor átteszi az illetékes jegyzőnek, d. amennyiben a jogszabályban előírt feltételek nem állnak fenn kérelmet elutasító határozatot hoz, e. a kérelem pozitív elbírálása esetén hatósági bizonyítványt állít ki 2 eredeti példányban a kérelmező számára. 3. A hatósági bizonyítványban rögzített jogosult az egyetemes útdíjszolgáltató (Állami Autópálya Kezelő Zrt.) valamely ügyfélszolgálati irodájában személyesen megjelenik és átadja a hatósági bizonyítvány egyik eredeti példányát, valamint az erre a célra kialakított iratminta alapján kitöltött díjmentes viszonylati jegy kiállítása iránti kérelmet az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársának, abból a célból, hogy a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszerben a hatósági bizonyítványban foglalt feltételek szerint díjmentes viszonylati jegy kerüljön részére kiállításra. 4. Az egyetemes útdíjszolgáltató munkatársa az átvett hatósági bizonyítvány, illetve a kérelem alapján 2 példányban díjmentes viszonylati jegyet állít ki a jogosult számára a hatósági bizonyítványban rögzített adatok alapján, az ott meghatározott díjköteles elemi útszakaszokra és érvényességi időre, amelyből az egyik példány a jogosultat, a másik példány az egyetemes útdíjszolgáltatót illeti. 5. Az egyetemes útdíjszolgáltató gondoskodik a díjmentes viszonylati jegyek, illetve hatósági bizonyítványok nyilvántartásáról. Kérelem és részletes tájékoztató térképek a Dokumentumok mappában érhetőek el. További részletek: www.hu-go.hu

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

A parlagfű elleni védekezést már most meg kell kezdeni – figyelmeztetnek a szakemberek. Azokon a szántóföldi területeken, ahol a nagy mennyiségű csapadék, vagy a belvíz miatt a növényzet kipusztult, a terület száradása után a parlagfű tömeges megjelenése várható. Magyarországon – amely egyike Európa parlagfűvel leginkább fertőzött országának – a parlagfűszezon augusztus elejétől szeptember végéig tart, de a hatékony védekezés érdekében idejében fel kell készülni a gyommentesítésre. Miután a parlagfű magja hosszú életképességű, a termést hozó növény kiemelt veszélyforrás. Így minél előbb, június 30-áig, még a virágbimbó kialakulása előtt ajánlatos a kaszálás, vagy a növényvédőszeres irtás. Ezt követően hatóság eljárást indít a parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakemberei a mezőgazdaságilag nem művelt területeken a parlagfű visszaszorítására a rendszeres, alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálást ajánlják. A mezőgazdasági területeken a növényvédőszeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben történő elvégzését javasolják, mert a parlagfű eltávolítása később már nehezen oldható meg a kultúrnövény károsodása nélkül. Magyarországon hozzávetőlegesen minden ötödik ember szenved parlagfű allergiában, ezért fontos, hogy mindenki felelősséget érezzen a gyomnövény virágzásának megakadályozásában, és környezetét gyommentesen tartsa. Az állami intézkedések mellett kiemelten fontos az állampolgárok hozzáállása. Legyen mindenkinek szívügye a parlagfűmentesítés, tartsa mindenki rendben a portáját. Akik nem tudják, hogyan kezdjenek neki a parlagfű-mentesítésnek, a gyommentesítéssel kapcsolatban további információkért forduljanak a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarához (http://www.magyarnovenyorvos.hu/) és a megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságaihoz (http://www.nebih.gov.hu/elerhetosegek/elerhetosegek_1.html). Budapest, 2013. május 16. (Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)