PÁLYÁZATOK

Összefoglaló

 Kedvezményezett: Dalmand Község Önkormányzata

Projekt címe: „Gyermekeinké a jövő” a Dalmandi Óvoda fejlesztése

Szerződött támogatási összeg: 100.000.000 Ft.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt átfogó célja:

 • A kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő      megsegítése.
 • A ” Nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (eszköz- és felszerelési jegyzék)      szereplő, kötelező helységek kialakítása, felújítása és eszközbeszerzés a minőségi nevelés        feltételeinek megteremtése érdekében.
 • A település megjelenésében központi szerepet betöltő Óvoda épületének felújítása, településkép javítása.
 • Az Óvoda udvarának fejlesztése, játékeszközök telepítése.
 • Akadálymentes megközelíthetőség biztosítása.
 • Az Óvoda eszközállományának fejlesztése.
 • A gyerekek képesség fejlesztését, speciális feladatok megvalósítását szolgáló eszközök beszerzése.
 • Energiahatékonyság növelése.

Megvalósításra kerülő tevékenységek:

A fejlesztés során bővítés, felújítás és játszóudvar fejlesztése valósul meg. Az ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni.

Eszközbeszerzés:

A fejlesztés során óvodai eszközök, bútorok és egyéb berendezési tárgyak beszerzésére is sor kerül. Több felszerelés hiányzik, a meglévők elavultak. A 2014.07.31-i ellenőrzés során megállapították az udvari játékok teljes elavultságát, az udvari játékok az Európai Uniós szabályoknak jelenleg nem felelnek meg.

Energiahatékonyság:

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, támogatással megvalósuló beruházás jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadásokat. A beruházással a költségek éves szinten 70,9%-al csökkenthetőek

Munkahelymegtartást és /vagy munkahelyteremtést támogató fejlesztés: Az óvodai szolgáltatás fenntartója Dalmand Község Önkormányzata. Az önkormányzat alkalmazásában áll az 1 fő óvónő és a 2 fő dajka. A projekt hozzájárul a 3 fő megtartásához.

Projekt tervezett vége: 2019.04.30.

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00012

 

óvoda tábla

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Összefoglaló

A kedvezményezett neve: Dalmand Község Önkormányzata (7211 Dalmand, Hősök tere 5.)

A projekt címe: Egészségügyi szolgáltatás fejlesztés Dalmandon

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00019

A szerződött támogatás összege: 44.279.355 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Szakmai indokoltság, igény, megalapozottság:

A fejlesztendő egészségügyi szolgáltató egy vegyes praxisban (felnőtt- és gyermek ellátás) látja el a feladatokat Dalmand községben. Az épület korszerűtlen, elavult, energiahatékonysági mutatói igen rosszak. Az épület megközelítése és a belső kialakítása nem akadálymentesített.

Az ingatlant fenntartó önkormányzatnak jelenleg jelentős költségeket jelent éves szinten a fenntartás. A gázszámlák hatalmasak, ennek elsődleges oka a hőszigetelés hiánya, valamint az elavult fűtési rendszer. A villamos energia költségek az elavult, régi villanyhálózatnak köszönhetően szintén magasak.

Szükséges az épület teljes akadálymentesítése, új padló-és csempeburkolat, alapvakolat, új tetőhéjazat készítése, az épület és alapjának hőszigetelése és vakolása, födémszigetelés, nyílászárók cseréje, akadálymentes parkoló és rámpa kialakítása, illetve a víz, a szennyvíz és a villanyhálózat teljes cseréje.

A 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben valamint a 49/2004 (V.21) ESzCsM rendeletben foglalt eszközökkel az egészségügyi szolgáltató rendelkezik, azonban az eszközök nagy százaléka már idős, elavult, az évek során elhasználódott. A bútorok többsége már 40-50 éves (sőt, esetenként lehet, hogy azon túli is, de eredetük azon túl nem követhető), nem felelnek meg a mai kor elvárásainak. Sok eszköz már nem hiteles, így a pácienseknek nem tud a doktor és a védőnő hiteles adatokkal szolgálni, ezért szükséges az új eszközök beszerzése.

Illeszkedés a pályázati kiíráshoz:

A projekt a TOP 4. prioritástengelyen lévő 4.1 intézkedés tartalmához minden tekintetben illeszkedik, illetve annak megfelel:

 • háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak a felújítása,
 • szakmai felszereltség korszerűsítése, gépek-eszközök beszerzése.

A projekt figyelemmel van az egészségügyi ellátás folyamatait, infrastruktúráját meghatározó, az infrastruktúra fejlesztését szabályozó, illetve a későbbi fenntarthatóságra hatással lévő jogszabályok rendelkezéseire. Az önkormányzat egyeztetett az egészségügyi szolgáltatóval, a fejlesztési szükségletekről.

A pályázati felhívásban megfogalmazottakkal összhangban a projekt hosszú távú célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása.

Közvetett cél, hogy a jelenlegi épületet egy korszerű, a mai hőtechnikai és energetikai előírásoknak megfelelő színvonalra fejlessze az önkormányzat, s a betegellátáshoz korszerű eszközök álljanak rendelkezésre.

A projekt hatásai, eredményei:

A felújítást követően mind az infrastrukturális, mind a rendelkezésre álló eszközök tekintetében hatalmas minőség javulás mutatkozik, amely által javulnak a munkakörülmények, valamint az ellátás színvonala is. Így mind az egészségügyi szolgáltatást ellátó, mind az igénybevevők elégedettsége nő. A fejlesztés hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez (épület- és eszközállomány hiányosságainak kezelése), valamint az adott településeken a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség növeléséhez. Célként fogalmazódik meg az alapellátásban a háziorvos kapuőri szerepének megerősítése, a betegek alapellátáshoz kapcsolódó bizalmának és kötődésének fejlesztése is.

A fejlesztés hatására az ellátás színvonala nagymértékben javul a korszerű eszközöknek köszönhetően. A komfortosítás érdekében új berendezéseket, bútorokat szerez be a pályázó.

Jelen projekt eredményeként javul Dalmand község lakosságának az egészségügyi ellátása és életminősége, melyek alapvetőek egyrészt a társadalmi felzárkózáshoz, másrészt a gazdaság sikeres működéséhez, ezáltal járulnak hozzá a térség hosszú távú versenyképességének megőrzéséhez. A fejlesztés a lakosság egészségben eltöltött életéveinek növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, az életminőség javítását segíti elő. A meglévő alapszolgáltatás minőségi fejlesztése hozzájárul az „élhető település” cél eléréséhez, továbbá a lakosság elégedettsége jóval megnövekszik.

A projekt figyelembe veszi a költséghatékonysági szempontokat, így a támogatással megvalósuló beruházás jelentősen csökkenti az önkormányzati kiadásokat. A pályázat benyújtásáig elkészült a jelen állapotot bemutató Energiatanúsítvány. Jelenleg a Dalmandon az ingatlan „FF  kategóriába tartozik. A felújítást követően az ingatlannak 3 szinttel lesz jobb, így el fogja érni a „CC” korszerű” kategóriát.

Elsődleges célcsoportunk a javítandó szolgáltatásokat igénybe vevő nők és férfiak, gyermekek, köztük kiemelten a várandósok, kisgyerekek és iskolás-, valamint fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Másodlagos célcsoport a települések teljes lakossága.

Projekt helyszín:

A projekt megvalósítási helyszíne: 7211 Dalmand, Felszabadulás utca 40. (136. hrsz.)

Az ingatlan 100%-ban önkormányzati tulajdonban áll.

Létrehozandó infrastruktúra:

Az orvosi rendelő a hatvanas évek elején épült, tömör km. téglafallal.

A tervezés során a belső helyiségeket nem lehetett felhasználni, így csak a külső bővítéssel lehet az előírásoknak megfelelő akadálymentesített közlekedő rendszert és WC-t, mosdót, vetkőzőt kialakítani.

Az orvosi rendelő bejárata előtt meglévő hőszigetelt üvegezéssel készített szélfogót megmarad, mivel ez az északi bejáratot megvédi a hideg elől.

A közlekedő rámpa kialakítását a rehabilitációs szakmérnök javaslatára az északi fal mellé tervezték. A kerítés elbontásával egy a községi járdához közvetlen kapcsolódó tér alakul ki, így a rámpa, valamint a kialakítandó akadálymentes parkoló a községi járdáról kényelmesen megközelíthető.

Az akadálymentes parkoló az épület nyugati oldalán kerül kialakításra, az orvosi rendelőhöz tartozó telken, a parkoló melletti 1,50-1,50 m szabad közlekedő biztosítva van. A rámpa mindkét oldalán 70 és 95 cm magasságban kapaszkodót kell elhelyezni.

Építés adatai:

Épület bruttó területe bővítés előtt:204,59 m2

Bővítés területe:22,65 m2

Bővítés utáni bruttó terület:227,24 m2

Nettó területek:

Orvosi rendelő:

Szélfogó:7,20m2

Váróterem: 14,73 m2

Öltöző:3,72 m2

Orvosi rendelő:30,07 m2

Személyzeti öltöző:7,76 m2

Személyzeti WC:1,35 m2

Összesen: 64,83 m2

Bővítés:

Előtér:4,65 m2

Női WC, mosdó:2,55 m2

Férfi WC, mosdó:2,55 m2

Mozgáskorlátozotti WC, mosdó:6,60 m2

Összesen:16,35 m2

Orvosi rendelő bővítés után: 81,18 m2

Orvos lakás:

Szoba:14,70 m2

Nappali:25,32 m2

Szoba:25,36 m2

Előszoba:10,80 m2

Közlekedő:3,82 m2

Fürdő:4,16 m2

Étkező:12,06 m2

Kamra:2,72 m2

Főzőfülke: 5,40 m

Összesen: 105,62 m2

 Nettó területek összesen:186,80 m2

A támogatással megvalósuló beruházás csökkenti az önkormányzatok kiadásait, hozzájárul az intézmény működési költségeinek csökkentéseihez, a fejlesztés energia megtartást eredményez. Az épület energetikai besorolása több szinttel jobb lesz, eléri a „CC” korszerűt megközelítő” kategóriát.

 Tárgyi feltételek bemutatása

A fejlesztés hatására az ellátás színvonalat nagymértékben javul a korszerű eszközöknek köszönhetően. A komfortosítás érdekében új berendezéseket, bútorokat szerez be a pályázó.

 Udvar és parkolók kialakítása

 • A rendelőhöz akadálymentes parkoló készül kerítéssel, kapuval elzárt magánterületen. Az utcáról az akadálymentes parkolót igénybe vevő csengetéssel jelez. Az akadálymentes parkolóhoz a belső forduló biztosított. Akadálymentes parkoló 6 cm vastagságú beton térkővel készül 20 cm vastagságú fagyálló zúzottkő alapra.

 Zöld környezet kialakítása, a fenntartható fejlődést szolgáló elemek

Az egészséges, zöld környezet kialakításához a projekt az udvaron elhelyezett növényzettel járul hozzá, amely a levegő tisztítását is segíti. A fenntartható fejlődést az önkormányzat fontosnak tartja. Tudatosan odafigyelnek a nyomtatópapír használatának visszaszorítására. A legtöbb adatot elektronikusan tárolják, a kétoldalas nyomtatási módszert preferálják és újrahasznosított papírt is használnak. Az irodatechnikai eszközök beszerzésénél figyelembe veszik, hogy az eszköz ökocímkével ellátott-e. A gépeket energiatakarékos üzemmódban használják, valamint a nem használt gépeket kikapcsolt állapotban hagyják.

 

Képek: Dalmand orvosi rendelő fotódokumentáció

*****************************-

 

 leader logó  új Mo logó

A Dalmandi Sportklub sikeresen pályázott a Sportöltöző felújítására

Kedvezményezett neve: Dalmandi Sportklub

Pályázati felhívás neve, kódszáma: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás – Jogcímkód: 6. 352.01.01

Projekt címe: Sportöltöző felújítása Dalmandon

A szerződött támogatás összege: 9.999.998.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés célja egy kulturált, tiszta, jól karbantartott sportöltöző kialakítása Dalmandon: aljzat és nyílászáró csere, oldalfal burkolatok és tető héjazat csere. Festés, belső ajtók cseréje, ereszcsatorna csere, új épület villamossági rendszer kialakítása. Az épület körül járda építése.

A projekt befejezési dátuma: 2014. április 04.

kész öltöző

 

P1010895 P1010896 P1010944

 

 

 

 

leader logó

2014.évi falunapi meghívó Kocsola

 Kocsolai Falunap  2014. június 7.

A Kocsolai Falunap településünk hagyományos, évről-évre megrendezett eseménye, melyet mindig nagy lakossági érdeklődés kísér.

A „Kocsoláért” Közalapítvány Kocsola Község Önkormányzatával együtt rendezte meg ezt a rendezvényt, melyet a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott 8612673753 azonosítószámon nyilvántartott sikeres pályázatunkon nyert összeg felhasználásával valósítottunk meg.

Az esemény helyszínéül az Általános Iskola udvara (7212 Kocsola, Jókai u. 24.) szolgált.

A délelőtt folyamán a gyerekek az iskola és óvoda pedagógusai által szervezett játékos sport és ügyességi versenyeken vettek részt.

Trick Jánosné polgármester 17 órakor a kézilabda pályán felállított fedett színpadon megnyitotta a Falunapot.

A kulturális program során először a kocsolai óvodások, majd az általános iskolások mutatták be műsoraikat.

A dombóvári Nyugdíjas klub nótacsokrát követően a kocsolai Staudt Renáta kápráztatta el a hallgatóságot énektudásával.

A pári község cigány táncegyüttes fergeteges táncai magukkal ragadták a közönséget, sokan a színpad előtt perdültek táncra, együtt ropták a táncosokkal.

18,45 órától először Mátrai Zsuzsa, majd Zalatnay Sarolta műsora aratott zajos sikert, az idősebb korosztály sokszor együtt énekelte a dalokat az előadókkal.

A jó hangulatú műsor után a Koszorús-Récsei duó együttes szolgáltatta az utcabálhoz a zenét, mellyel a Falunap lezárult.

A programok a települési önkormányzat és a „Kocsoláért” Közalapítvány szervezésében valósultak meg, s közel a falu teljes lakossága ellátogatott a helyszínre.

DSCF4999 DSCF5005 DSCF5039    DSCF5068    DSCF5069

 

 

leader logó   új Mo logó

 

 

 

 

 

 

Komplex falufejlesztési program megvalósítása Kocsola községben

Kedvezményezett neve: “Kocsoláért” Közalapítvány

Pályázati felhívás neve, kódszáma: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás – Jogcímkód: 6. 352.01.01

Projekt címe: Komplex falufejlesztési program megvalósítása Kocsola községben

A szerződött támogatás összege: 3.865.723.- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Cél a lakosság érdekeit szolgáló településfejlesztés, a helyi közösség életkörülményeinek javítása komplex falufejlesztési program által (a központi funkciót betöltő épület és környezetének felújítása, park és sétányfejlesztés).

A fejlesztés 3 helyszínén új növényzet (főként őshonos fajok), új utcabútorok és térburkolatok kerültek kialakításra:

Játszótér parkfejlesztése (hrsz: 186/3)

Őshonos növények kerültek telepítésre, a terület védelmét nyírható sövény biztosítja. 1 db piknik asztal és 1 db szeméttároló edény került kihelyezésre.

Temető parkfejlesztés, emlékmű talapzat felújítás (hrsz: 196/1)

A meglévő növényállomány kiegészítésre került őshonos fafajokkal és cserjékkel. Az emlékmű talapzata térburkoló kőből megújult. A terület északi oldalán cserjesövényt ültettek.  7 db szemétgyűjtő és 4 db virágláda került kihelyezésre.

Hivatal előtti park parkosítása (hrsz:792/3)

A Hivatal előtti park bal oldala jelzősövényt kapott piroslevelű borbolyából. 3 db szeméttároló, 2 db támlás fa-pad és 2 db köztéri virágláda került kihelyezésre. Az autó behajtó új burkolatot kapott, mellette talajtakaró örökzöldeket telepítettek.

A projekt befejezési dátuma: 2013. szeptember 20.

DSCF1873  DSCF1877 DSCF1878

 

 

2020