Kocsola község Települési Arculati Kézikönyv egyeztetési folyamatának megindítása.

 Tisztelt Partnerek!

 Kocsola Község Önkormányzat Képviselő- testületének  a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017 (VIII.3.)  önkormányzati rendelete az alábbi szabályozást tartalmazza:

 „1. A rendelet hatálya

 1. § E rendelet hatálya Kocsola község közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.                                                                                                                                                               Az egyeztetésben résztvevők köre
 1. § Kocsola község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések résztvevői:
 2. a) Kocsola község lakossága és Kocsolán ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,
 3. b) Kocsola község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,
 4. c) Kocsola községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 A tájékoztatás módja és eszközei

 1. § (1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1. mellékletben meghatározott módon és határidővel:
 2. a) teljes körű közzététel esetén:
 3. aa) a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal Kocsolai Kirendeltségének hirdetőtábláján,
 4. ab) a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal www.dalmand.hu honlapján.
 5. b) részleges közzététel esetén: a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal www.dalmand.hu honlapján.

(2) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.dalmand.hu honlapon (továbbiakban: honlap) megjeleníti a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációt.

 1. § A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) átvehető 2. melléklet szerinti partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak
 2. a) papír alapon a Hivatal Kocsolai Kirendeltségének címére (7212 Kocsola, Kossuth u. 59.)
 3. b) elektronikus levélben a kocsola1@gmail.com e-mail címre történő megküldéssel.
 4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása
 5. § A partnerektől beérkezett véleményeket a tájékoztatást kezdeményező
 6. a) nyilvántartásba veszi, összegzi és az iratkezelés általános szabályainak megfelelően az ügyiratban megőrzi;
 7. b) kiértékeli és döntéskérő indítványt állít össze a polgármesternek a vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról, az el nem fogadott véleményeket indoklással látja el;
 8. c) a döntéskérő indítvány alapján a partnerségi egyeztetést lezáró – elfogadást vagy elutasítást tartalmazó – átruházott hatáskörben a polgármester által hozott határozatot
 9. ca) közzéteszi a hivatal hirdetőtábláján;
 10. cb) feltölti a honlapra;
 11. cc) elhelyezi az ügyiratban;
 12. d) intézkedik az elfogadott véleményeknek a dokumentációban történő átvezetéséről;
 13. e) tájékoztatást küld a partnereknek.
 14. § Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletet a hatálybalépést követő 10 napon belül a honlapra feltölti.”

Mindezek alapján kérem Önöket, hogy 2018. december hó 6. napjától 2018. december hó 28. napjáig terjedő időszakban szíveskedjenek a Kocsolai Községházán (7212 Kocsola, Kossuth utca 59. szám alatt megtalálható, illetve az itt mellékelt Települési Arculati Kézikönyvet és a jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetet véleményezni. Véleményüket a mellékelt adatlapon kérjük megküldeni.

Kérem aktív közreműködésüket a Települési Arculati Kézikönyv és a rendelet megalkotásában.

 

Horváth Zoltán

polgármester

rendelet-tervezet: Kocsola_TK_rendelet

adatlap: 2. melléklet

**************************************************************

Elkészült Kocsola Település Arculati Kézikönyvének véleményeztetési tervezete.

A tervezet itt tekinthető meg:

1-22. oldal: Kocsola_TAK_v1 1-22 odal

23-42. oldal: Kocsola_TAK_v1 23-42. oldal

43-61. oldal: Kocsola_TAK_v1 43-61. oldal

62-90. oldal: Kocsola_TAK_v1 62-90. oldal