Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

(A Ve. rövidítés alatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értendő, mely a www.njt.hu oldalon érhető el.)

 Értesítés névjegyzékbe vételről

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani. [Ve. 110. § (2) bekezdés]

Átjelentkezés:

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. [Ve. 307/A. § (1) bekezdés]

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 307/A. § (2) bekezdés]

Átjelentkezés visszavonása:

Az átjelentkező választópolgár

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. [Ve. 307/A. § (4) bekezdés]

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti. [Ve. 307/B. § (2) bekezdés]

 Mozgóurna igénylése:

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton október 11-én 16.00 óráig vagy

ac) október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

nyújthat be. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

A jelölt- és listaállítás

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7-ei adatai alapján állapította meg 2019. augusztus 8-án. [Ve. 307/E. § (1)-(2) bekezdés]

Csikóstőttős

Dalmand

Kocsola

Ez a létszám  polgármester jelölt esetén:  

Csikóstőttősön:              21 ajánlás

Dalmandon:                    32  ajánlás

Kocsolán:                         30 ajánlás

 települési  képviselő jelölt esetén:            

Csikóstőttősön:                7  ajánlás

Dalmandon:                     11 ajánlás

Kocsolán:                           10 ajánlás

nemzetiségi képviselő jelölt esetén            

német nemzetiség:

Csikóstőttősön:                5 ajánlás

Kocsolán:                           5 ajánlás

roma nemzetiség:

Kocsolán:                          11 ajánlás

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóív igénylési nyomtatvány a Községházán kérhető, illetve letölthetőek.

polgármester, települési képviselő:   9 mell ajánlóív igénylése egyéni_A4 önk

nemzetiségi képviselő:      11 mell ajánlóív igénylése egyéni_A6 nemz

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 26-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

Az ajánlás

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy választópolgár ugyanazt a jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

  1. a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
  2. b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
  3. c) tömegközlekedési eszközön,
  4. d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  5. e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  6. f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
  7. g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. Az egyéni listás jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Községházán. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]

polgármester, települési képviselő bejelentése:   14 mell egyeni jelolt bejelentese_E2 önk

nemzetiségi képviselő bejelentése:   15 mell egyeni jelolt bejelentese_E3 nemz

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

Nem szabható ki bírság a legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A jelölt nyilvántartásba vétele

A választási iroda – az erre kialakított számítógépes rendszer segítségével- az ajánlásokat ellenőrzi. Az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A választási bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.

 A jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, vagy a jelöltet állító jelölő szervezetet törlik a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. Kiesik továbbá a jelölt, ha 2019. október 12-én 16.00 órát megelőzően a jelölésről írásban lemond.

20 mell jelölt lemondása_L7

Választási bizottság megbízott tagjainak bejelentése:

 A helyi választási bizottság további egy-egy tagját a településen induló független jelöltek bízzák meg.

A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

HVB_bejelentes_delegált tag Csikóstőttős

HVB_bejelentes_delegált tag Dalmand

Dalmand delegált tag bejelentése a szavazatszámláló bizottságokba

HVB_bejelentes_delegált tag Kocsola

A választási kampány

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139. § (1) bekezdés]

2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]

A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]

 2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés], politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

Szavazólap

A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által 2019. szeptember 9-én 16.00 óra után kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A szavazás

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

Az eredmény megállapítása

A választás eredményét – a szavazóköri jegyzőkönyvek adatai alapján – a helyi Választási Bizottság állapítja meg. A jegyzőkönyv egy példánya

az illetékes választási irodában 2019. október 16-án 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

Megválasztható képviselők száma:

 települési  képviselő            

Csikóstőttősön:                4  fő

Dalmandon:                       6 fő

Kocsolán:                             6 fő

nemzetiségi képviselő            

német nemzetiség:

Csikóstőttősön:                3 fő

Kocsolán:                            3 fő

roma nemzetiség:

Kocsolán:                          5 fő

További felvilágosítás, részletes magyarázat a www.valasztas.hu oldalon található.

dr. Foki Csilla

jegyző, helyi választási iroda vezető