Dalmand Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 86. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelező önkormányzati feladatként gondoskodik Dalmand közigazgatási területén az étkeztetés szociális alapellátásról.

A engedélyes fenntartó neve: Dalmand Község Önkormányzata,
az engedélyes fenntartó székhelye: 7211 Dalmand, Hősök tere 5.,
az engedélyes fenntartó adószáma: 15415699-1-17,
az engedélyes fenntartó törzsszáma: 415695,
a engedélyes fenntartó ágazati azonosítója: S0084920,
az engedélyes fenntartó típusa: állami fenntartó.

Az ellátott jogi képviselő neve elérhetősége:

Bánkiné Bosnyák Frida, frida.bosnyak@ijb.emmi.gov.hu
+36 20 4899 604

Az állampolgárok a szolgáltatás igénybevételi lehetőségeiről a helyben szokásos módon, vagyis a községi hirdetőtáblákon kifüggesztendő hirdetményekből, a tanyagondnoktól, valamint a Dalmandi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőitől személyesen szerezhetnek tudomást.

Az ellátás iránti kérelmet a rendszeresített formanyomtatványon a közös hivatal kijelölt ügyintézőjénél lehet bejelenteni. A kérelmekről – átruházott hatáskörben – a polgármester dönt. A döntést követően „Megállapodást” kell megkötni a szolgáltatást igénybe vevővel.